Archeologie

De gemeente Kampen heeft een rijk bodemarchief. Dit blijkt herhaaldelijk wanneer gegraven wordt in de bodem van de stad, de terpen en in de omliggende kernen. In de loop der jaren zijn er heel wat onderzoeken verricht die veel vondstmateriaal hebben opgeleverd. De gemeente beschikt over een eigen archeologisch depot waar dat vondstmateriaal bewaard wordt.

Archeologische objecten zijn in feite gebruiksvoorwerpen, maar dan van vroeger. Omdat het materiaal versleten raakte, kapot ging of gewoon verloren werd, is het een onderdeel van de bodem geworden. Het gaat hierbij om letterlijk van alles: bestek, glazen bekers, flessen en potjes, kledingaccessoires, benen kammen, houten nappen, schoeiselresten enz. De grootste vondstcategorie betreft aardewerken objecten. Wanneer dit materiaal wordt aangetroffen in oorspronkelijk verband in de bodem, is de informatiewaarde vaak hoog: het leert ons iets over een bepaald tijdstip in het verleden.

Van dit materiaal is een algemene beschrijving voorhanden. Verder zijn van de meeste onderzoeken publicaties verschenen waarin een deel van de vondsten verwerkt is. Voor een goede ontsluiting van het depot is het wenselijk dat per onderzoek geïnventariseerd wordt welke gegevens voorhanden zijn: tekeningen, foto’s, dagrapporten en vondstmateriaal om hiervan dossiers samen te stellen. Deze ontbreken namelijk nu.

Sinds 2013 is een werkgroep archeologie in onze vereniging actief. Deze werkgroep bestaat op dit moment uit ca. 10 leden. Per onderzoek of vondstcategorie inventariseert de werkgroep welke objecten er aanwezig zijn. Het depot omvat ca. 7.500 vondstnummers, zodat er geselecteerd moet worden op onderwerp.

Bij de verwerking van de vondsten is het van belang te  determineren: type object, soort materiaal, functie, ouderdom enz. Hierbij komen ook praktische aspecten om de hoek kijken: hoeveel scherven van één bepaalde pot zijn  hierbij aanwezig. Moet het voorwerp geconserveerd worden enz.

Het doel van de werkzaamheden is het samenstellen van onderzoeksdossiers, waarin tekeningen, foto’s en beschrijvingen zijn opgenomen en een catalogus van de vondsten.

De vondstverwerking omvat determineren, conserveren, tekenen en classificeren van het materiaal. Archeologisch vondstmateriaal brengt het verleden dichtbij en maakt het letterlijk tastbaar. De voorwerpen kunnen ons veel leren over de materiële cultuur in historische tijden. Een gedegen beschrijving van het materiaal draagt bij aan kennis over onze gemeente in vroegere tijden en is misschien voor menigeen een plezierig tijdverdrijf.

Hebt u belangstelling voor archeologie in het algemeen, maar vooral ook lokaal over de stad Kampen? Meldt u dan aan als deelnemer in deze werkgroep. De opzet is dat we met elkaar gaan leren hoe we bijvoorbeeld moeten determineren, conserveren, tekenen, etc. Kortom een werkgroep waar veel zal worden geleerd. En met elkaar bouwen we ook een goede kennis van de archeologie in Kampen op, die we vervolgens weer kunnen gebruiken.

De werkgroep komt eens in de 2 weken op donderdagavond bij elkaar.

Hebt u belangstelling ? Geef dit dan door aan onze secretaris René de Ruiter.