Meerjarenplan 2021-2025

NOTEN OP ZANG

Inleiding
Met adviesrapport Nieuw Elan (2020) als uitgangspunt, is HV JvA de weg van vernieuwing ingeslagen. Het interim-bestuur, aangetreden op 14 april 2020, heeft de taak gekregen het adviesrapport te vertalen in concrete actie voor de komende jaren. Meerjaarplan 2021-2025 ‘Noten op Zang’ is daarvan het resultaat, hierbij ter bespreking en vaststelling aangeboden aan de ALV.
Verdeeld over vijf aandachtsgebieden heeft het interim-bestuur praktische en inhoudelijke ambities voor de komende vier jaar geformuleerd. Ze gelden als de heldere uitgangspunten van al het bestuurlijk handelen, niet meer en niet minder. Ieder punt is een streven en geen absolute waarde; we zijn geen managers maar vrijwilligers.

Algemeen
OPEN EN FLEXIBEL/ZICHTBAAR

Doel
Vitale en eigentijdse historische vereniging met een open vizier en voldoende betrokken en actieve leden

Middel
De in 2020 ingezette ledengroei versterken: ruim 500 nu, 600 in 2023, 700 in 2025
Ledenparticipatie verhogen
Zichtbaarder zijn, meer naar buiten treden als actor in historische stad
Meer digitaal werken, ook in representatie (met behoud van ‘t goede)
Vernieuwde (kortere) naam, huisstijl en website

Aanpak
Aanwas leden ‘verjongen’
Werkgroepenstructuur invoeren, aantal werkgroepen verhogen
Vereniging ‘open gooien’, meer samenwerking met derden (structureel en in projectvorm)
Programmering – activiteiten – werving – publiciteit integraal benaderen
Vooruit plannen en inzichtelijker verantwoorden (jaarplanningen)

Stille wens
Jongerenaanwas met (eigen) programma


Bestuur en organisatie
EENVOUDIG EN EFFECTIEF

Doel
Op maat gesneden bestuur, geen onnodig overleg, accent naar sturen op inhoud en activiteiten

Middel
Bestuur maximaal 5 personen (1 laag)
ICT-structuur verbeteren, ledenbenadering digitaal, open interne communicatie

Aanpak
Statutenwijziging t.a.v. omvang en opzet bestuur en evt. naamswijziging (nodig)
Huishoudelijk reglement aanpassen voor wat niet statutair gewijzigd hoeft te worden
Creëren van:
– Vaste taakwerkgroepen, permanent bestaan, o.a. redactie HT, programmering & communicatie, ICT, genealogie, archeologie, werkgroep taal (Kamper Taalkringe)
– Flexibele themawerkgroepen op inhoud (semipermanent en/of ad-hoc, inclusief themawerkgroepen t.b.v. historisch onderzoek)

 

Inhoud
INHOUD BOVEN VORM

Doel
Inhoud als uitgangspunt, aantrekkelijk programmeren, onderling verbinden, meer eigen onderzoek en publicaties door leden

Middel
Historisch Tijdschrift en programmering centraal stellen (eigen en met partners)
Inhoudelijke ambities programmering verhogen
1x per 2 jaar themasymposium van (boven)regionale ambitie (evt. met derden)

Aanpak
Lezingencommissie versterken
Lezingen/activiteitenbudget structureel verhogen
Historisch Tijdschrift verder ontwikkelen als publiekstijdschrift en belangrijk(ste)
reguliere podium voor toegankelijke, eerstehands geschiedschrijving in de IJsseldelta
Meer eigen historisch onderzoek (evt. met derden) ontwikkelen en presenteren
Meer projectpublicaties (eigen beheer e.o. met derden)
Nieuwe vormen experimenteren en toevoegen: podcast, film, debat

Stip op de horizon:
Feestelijk jaarprogramma 50 + 20-jarig bestaan in 2023 (1973-2003/2003-2023) (presentatie van de vernieuwde vereniging)
Stille wens  
Eigentijdse terugkeer huiskamerbijeenkomsten (evt. Historisch Café) en excursies voor leden, ook i.s.m. zusterverenigingen

 

Financiën
EENVOUDIG EN EFFECTIEF

Doel
Financieel vitale, evenwichtige, onafhankelijke vereniging

Middel
Contributie opnieuw vaststellen na onderzoek reëel contributiebedrag anno 2021 (nu 18,50 per jaar, bedrag staat al 20 jaar vast)
Vernieuwde HT inzetten voor hogere adverteerdersopbrengsten
Meer vrije verkoop HT en eigen publicaties
Projecten mogen opbrengst hebben die verenigingskas ten goede komt

Aanpak
Contributie-onderzoek (o.a. huisgenootleden onder de loep)
Herinrichting penningmeesterschap, verenigings- en ledenadministratie / efficiency
Meer opbrengsten halen uit eigen podia en projecten naast contributie
Meerjarenbegroting ontwikkelen en monitoren
Toegang reguliere lezingen gratis voor leden en niet-leden (symposia wel entree)

Stille wens:
Meer geld op eigen kracht voor verbeteren aanbod vereniging op alle terreinen

 

Huisvesting en collectie
INHOUD BOVEN VORM
Doel
Programmering voorop, huisvesting ondergeschikt daaraan (‘overal thuis in K en IJ’)
Eigen collectie alleen met toegevoegde waarde (wat SAK en FWA niet hebben)

Middel
Huisvesting analyseren en waar nodig aanpassen
Collectie vereniging doorlichten en aanscherpen
Flexibiliteit in locaties voor activiteiten, op basis van inhoud en schaal

Aanpak
Flexibel in locatie worden
Onderzoek met advies: voldoet Stadskazerne als vaste plek, of moet het anders?
Na advies hierop beleid maken

Kampen/IJsselmuiden, 10 oktober 2021
Herman Broers, André Westendorp, Cor Scheurwater, Neel Wijshake-Emmerik, John Wezenberg