Extra Algemene Ledenvergadering

Activiteit | 29 november 2022

Ingelaste algemene ledenvergadering (ALV)  29 november 2022

Op dinsdag 29 november 2022 om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) wordt in de Johan van Mulkenzaal van De Stadskazerne (Oudestraat 216, 2e verdieping) een extra ingelaste ALV gehouden.

Deze ingelaste ALV is noodzakelijk wegens besluitvorming betreffende drie voorstellen rond de Kamper Almanak en één bestuursvoordracht. Tevens worden twee officiële mededelingen door het bestuur aan de leden gedaan.
U treft deze punten aan op onderstaande conceptagenda. Het bestuur zou een goede opkomst van leden bij de vergadering uiteraard zeer op prijs stellen.

Agenda
1. Opening (met vaststellen agenda)
2. Mededelingen (algemeen en huishoudelijk)
3. Verslag Algemene Ledenvergadering 19 april 2022 (ter vaststelling) – zie toelichting
4. Voorstel exploitatieplan Kamper Almanak (ter besluitvorming) – zie toelichting en bijlage
5. Voorstel aanpassing contributie i.v.m. exploitatieplan Kamper Almanak (ter besluitvorming) – zie toelichting
6. Voorstel betaalde coördinator voor productie Kamper Almanak (ter besluitvorming) – zie toelichting en bijlage
7. Bestuursverkiezing: voordracht nieuwe secretaris René de Ruiter en terugtreden oude secretaris André Westendorp
8. Mededeling betreffende verkennende gesprekken samenwerking departement Kampen van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen
9. Mededeling betreffende verzoek bestuur Stichting Kamper Struikelstenen toetreding tot HV JvA
10. Rondvraag
11.  Sluiting

De toelichtingen en bijlagen zijn reeds aan de leden persoonlijk verzonden.

Kamper Almanak

HV ‘JAN VAN ARKEL’ NEEMT KAMPER ALMANAK OVER

Klik hier voor meer info.