Nieuw (interim) bestuur

De Historische Vereniging voor de IJsseldelta Jan van Arkel heeft per direct een nieuw (interim) bestuur. Het oude bestuur heeft de taken overgedragen aan deze groep van vijf mensen. Het interim-bestuur neemt waar tot en met de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. Wegens de corona-crisis is deze op 14 april geplande vergadering tot nader order uitgesteld. Om het verenigingswerk niet geheel stil te laten vallen is voor deze tussenstap gekozen. Het interim-bestuur neemt alle lopende zaken over en bereidt de ALV, inclusief bestuursverkiezing en vernieuwingsvoorstellen, voor.

De bestuurders Sybren Gerlofsma (vz.), Cor Scheurwater, Theo Nieuwenhuizen, Johan Prins en Gert-Jan Casteleijn zijn gestopt. Door omstandigheden gedwongen konden Casteleijn en Prins niet meer actief zijn en het bestuur moest het al jaren stellen zonder secretaris en penningmeester. Het werven van nieuwe kandidaten op basis van het rapport Nieuw Elan van de denktank was al begonnen en had resultaat: er zijn vijf mensen gevonden. Voor de ALV van 14 april stond het kiezen van een nieuw bestuur al op de agenda.
Vanwege de corona-epidemie kan de algemene ledenvergadering niet doorgaan. Voorzitter Gerlofsma stelde vervolgens voor het bestuur per direct van haar taken te ontheffen. Zo kunnen de gevonden vijf kandidaten als interim-bestuur direct het werk overnemen en deze zomer een nieuwe koers voor de vereniging goed voorbereiden. Dit voorstel vond steun bij het zittende bestuur, de kandidaat-bestuurders en de denktank. Doorgaan in onderbezetting zonder horizon vond geen van allen in het belang van onze vereniging.
Het interim-bestuur blijft aan tot de eerstvolgende ALV die op zijn vroegst in het najaar kan plaatsvinden, wellicht pas later. Het kiezen van een definitief nieuw bestuur staat daar op de agenda. Het interim-bestuur zal deze zomer vernieuwingsideeën uit het adviesrapport Nieuw Elan verder uitwerken tot voorstellen. Ook deze worden aan de ALV voorgelegd.

Het nieuwe (interim)bestuur bestaat uit:
Herman Broers                     voorzitter
Cor Scheurwater                   vicevoorzitter en algemeen
André Westendorp              secretaris
Jos van Hoef                           penningmeester

Het vijfde a.i. bestuurslid Bert Anthonisse heeft zich half april alsnog teruggetrokken. Het interimbestuur gaat vooralsnog met vier personen verder.

Onderaan deze brief treft u van allen een nadere persoonlijke introductie aan.

Rest ons onze grote dank uit te spreken aan het vertrekkende bestuur (Sybren, Theo, Gert-Jan, Johan en Cor) dat in roerige tijden de bestuurstaken trouw bleef. Dat was bepaald niet gemakkelijk. Het interim-bestuur hoopt dat het veranderingstraject dat onder hun verantwoordelijkheid is ingezet verder kan worden gebracht. Zij hebben er mede de basis voor gelegd en daar zijn wij hen namens de hele vereniging zeer erkentelijk voor.
Wij vertrouwen erop dat de leden van HV JvA in meerderheid deze bestuurlijke tussenstap – onder de gegeven omstandigheden – kunnen steunen. Het werk moet immer door kunnen gaan, zeker nu. Wij wensen u allen boven alles een goede gezondheid en gaan aan de slag.

Met vriendelijke groet,

interim bestuur HV JvA
Herman Broers, Cor Scheurwater, Jos van Hoef, André Westendorp

EVEN VOORSTELLEN
naam, functie, (geboorteplaats, geboortejaar)

Herman Broers, voorzitter a.i. (Burgum, 1970)

Zelfstandig historisch journalist, biograaf en uitgever. Ooit student aan de journalistenacademie en sindsdien werkzaam in Kampen. Schreef boeken als Dokter Kolff, Blauw Haar, De Stadskazerne, Verhalen van De Engelenberg. Medeoprichter van de Willem Kolff Stichting. Zat in de denktank en was medeauteur van het rapport Nieuw Elan. Sinds 2018 redactielid van het Historisch Tijdschrift en aanjager van de vernieuwing ervan. Woont weer in Friesland (Scherpenzeel, bij Kuinre).

Cor Scheurwater, vicevoorzitter a.i. (Noordwijk aan Zee, 1969)
Coördinator kwaliteit bij Veilig Thuis Flevoland, het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Daarvoor bijna 18 jaar bij Bureau Jeugdzorg Flevoland als coördinator en lid van het managementteam. Bestuurslid van HV Jan van Arkel sinds 2018 en de enige die doorgaat in het interim-bestuur. Hij was één van de mensen die de werkgroep archeologie onlangs nieuw leven inblies. Cor woont in Kampen.

Jos van Hoef, penningmeester a.i. (Heerlen, 1967)
Geboren Limburger, al 26 jaar docent geschiedenis en aardrijkskunde in het middelbaar onderwijs, sinds 1996 in Almere. Was tien jaar voorzitter van de medezeggenschapsraad van zijn school. Woont sinds oktober 2019 met zijn verloofde in hartje Kampen en is lid van de Kamper Koggezangers. Jos is sinds kort lid van HV Jan van Arkel.

André Westendorp, secretaris a.i. (Kampen, 1961)
Business Intelligence Specialist bij The Learning Network (vm. Van Dijks Boekhuis) waar hij ruim 34 jaar werkt. André is één van de initiatiefnemers/oprichters van HV Jan van Arkel en was vanaf de oprichting tot vorig jaar bestuurslid. Na een jaar afwezigheid keert hij terug als cultuurdrager in het interim-bestuur, met zijn ervaring en kennis van de vereniging en zijn netwerk van historische zusterverenigingen en archieven. André is geboren en getogen in Kampen, is actief in de werkgroep genealogie en woont in IJsselmuiden.